AccessNetUa

INTERNET SERVICE PROVIDER

Оплата ЖК 4 Сезона

pay1 4s

НУФВіСУ


knuba3

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОТТ

iptv-playlist

Liqpay

pay3

EasyPay

 pay1 4s

Материалы

ДОГОВІР № ___________ про надання послуг підключення та доступу до мережі Internet/LocalNet. м. Київ _____ ________________________ 2011 р. Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа підприємець «Тисленко О.Б.» (надалі - ПРОВАЙДЕР) в особі директора Тисленка О.Б.., який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та _______________________________________________________________________ (надалі – АБОНЕНТ), (прізвище, ім'я та по-батькові) з іншої сторони, а разом - "Сторони", уклали цей Договір про наступне: АДРЕСА НАДАННЯ ПОСЛУГИ м. Київ, ________________________________________________, _________, _______, ______, _________ (вулиця, проспект і т.п.) (будинок) (під’їзд) (поверх) (№ квартири) ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ, ЗАМОВЛЕНОЇ АБОНЕНТОМ ТАРИФНИЙ ПЛАН: _______________________________ IP АДРЕСА: _10__ . __20_ . _____ . _____ Доступ до мережі Internet/LocalNet МАСКА : 255 . 255 . 255 . _____ СТАТИСТИКА: http://bill.access.net.ua ШЛЮЗ : ___10_ . __20_ . _____ . _____ ЛОГІН: __________________________________________ DNS : 195 . 3 . 158 . 11 ПАРОЛЬ (від 6 символів):__________________________ MAC адреса: _____-_____-_____-_____-_____-_____ Email: _____________________________________________ SMTP, POP3, WEB: mail.bg.net.ua Технічна підтримка : (044) 451-64-06 E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГУ: Додаткова поштова скринька_____________________________ Купівля мережевої карти Додатковий кабель _____ м. Налаштування роутера КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА Контактні телефони: дом. ______ - ____ - ____, роб. _____________________, моб. 8 0_____ - _______ - ____ - ____ Своїм підписом підтверджую правильність заповнення наданих мною даних, отримання, розуміння мною та погодження мною з Тарифами та Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/LOCALNET _____________________________________________ (підпис Абонента) 1. Предмет договору 1.1. Провайдер відповідно до умов цього Договору надає Абоненту послугу підключення та доступу до мережі Internet/LocalNet. 1.2. Загальні умови та порядок надання послуг встановлюються Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet іншими внутрішніми інструкціями Провайдера з використання послуг доступу до мережі Internet/LocalNet, які є невід’ємною частиною даного Договору та розташовані http://access.net.ua/index.php/home/21 1.3. Договір є строковим. Надання послуг за цим Договором починається після внесення Абонентом на підставі відповідного рахунку повної суми оплати за підключення та первинного авансу, і зарахування цієї суми на особовий рахунок Абонента. 2. Права та обов’язки сторін 2.1. Провайдер має право: 2.1.1. У разі невиконання Абонентом своїх обов’язків, передбачених цим Договором, призупиняти надання послуг, відмовити в подальшому наданні послуг та припинити дію цього Договору, повідомивши Абонента електронним листом за адресою, вказаною в контактних реквізитах Абонента за 14 (чотирнадцять) календарних днів до припинення дії Договору. 2.1.2. Удосконалювати Правила користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet та Тарифи на послуги, перелік та умови надання послуг, попередивши про це Абонента електронним листом та на офіційному Веб-сайті(http://access.net.ua) за 14 (чотирнадцять) календарних днів до набуття чинності нових Тарифів чи умов. 2.1.3. Проводити дії передбачені Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet. 2.2. Провайдер зобов’язаний: 2.2.1. За заявою абонента та після сплати рахунку на підключення і первинного авансу підключити обладнання Абонента до мережі Internet/LocalNet протягом десяти робочих днів з моменту зарахування цих коштів на розрахунковий рахунок Провайдера. 2.2.2. Надавати послуги Абоненту згідно цим Договором, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet та Тарифами Провайдера. 2.3. Абонент має право: 2.3.1. Безоплатно призупинити надання Послуги, обов’язково вказавши термін, на який призупиняється надання Послуги, письмово попередивши про це Провайдера, не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати припинення. Мінімальний строк призупинення надання Послуги 1 (один) календарний місяць, максимальний – 3 (три) місяці на 1 (один) рік. Користуватись послугами, що надаються за цим Договором, за місцем споживання послуг, яке вказано в розділі Особисті данні Абонента цього Договору. Відповідно до Правил користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet. 2.3.2. Отримувати інформацію про Послуги , звертатись до Провайдера зі скаргами та пропозиціями. 2.4. Абонент зобов’язаний: 2.4.1. Користуватись послугами у повній відповідності до умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet. 2.4.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати надані послуги згідно до Порядку розрахунків. 2.4.3. Сплачувати авансові внески до моменту фактичного використання раніше внесеного авансу. 2.4.4. Дотримувати правил техніки безпеки при користуванні обладнанням. 2.4.5. Забезпечувати зберігання обладнання Провайдера, встановленого у приміщенні Абонента. 2.4.6. Не втручатися в роботу встановленого Провайдером обладнання та не намагатися будь яким чином самостійно усунути несправності чи недоліки роботи обладнання Провайдера. 3. Порядок розрахунків 3.1. Нарахування за надані послуги здійснюються згідно з діючими на час оплати Тарифами Провайдера, які є невід’ємною частиною цього Договору (Тарифи знаходяться за адресою http://access.net.ua/index.php/tarifphp). Абонент обирає тарифний пакет, передбачений Тарифами, відповідно до якого здійснюються розрахунки. Розрахунковий період становить один календарний місяць(з 01 числа поточного місяця по 01 число наступного). Абоненту надається один особовий рахунок, на якому здійснюється облік розрахунків за надані послуги. 3.2. Вартість замовлених послуг сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом у розмірі не меншому ніж встановлена в обраному тарифному пакеті абонплата. 3.3. Щодо додаткових послуг, вартість яких не передбачена встановленими Тарифами Провайдера, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість. 3.4. Для зміни тарифного пакету Абонент надає Провайдеру письмову заяву, в якій зазначає новий обраний тарифний пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Провайдером відповідної заяви. 3.5. Кількість та вартість послуг та сервісів, наданих Абоненту у розрахунковому періоді, визначається у відповідності до показників належних Провайдеру технічних засобів виміру обсягів, кількості, технічних характеристик та вартості наданих послуг. 3.6. У платіжному дорученні (квитанції) на оплату послуг Провайдера, Абонент зобов’язаний точно вказати номер Договору та своє прізвище. Плата від абонента зараховується на його особовий рахунок тільки після отримання Провайдером виписки з банку про надходження такої плати на розрахунковий рахунок Провайдера. При отриманні платежів з неточними реквізитами, кошти на особові рахунки Абонентів не зараховуються, а знаходяться на рахунку Провайдера до з’ясування їх володаря. 4. Відповідальність сторін 4.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору та Правил користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet несуть відповідальність згідно цього Договору, вказаних Правил користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet, інших внутрішніх інструкцій та відповідно до чинного законодавства України. 4.2. У випадку відмови від послуг та припинення дії цього Договору за ініціативою Абонента до моменту повного використання авансу, внесеного Абонентом згідно п. 1.3 цього Договору, за винятком, коли така відмова від послуг є наслідком доведеного порушення Провайдером договірних умов, Абонент сплачує Провайдеру залишок авансу у розмірі 100%, невикористаного Абонентом до моменту припинення надання послуг. 5. Інші умови 5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання, і діє до 31 грудня поточного року. Договір продовжує свою дію на наступний рік на тих самих умовах, якщо жодна із Сторін, не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до закінчення дії Договору, не повідомить іншу Сторону письмово про своє бажання припинити Договір. 5.2. Кожна з Сторін має право ініціювати припинення дії цього Договору за умов невиконання положень даного Договору іншою Стороною або за відсутності потреби у послугах, чи неможливості надання таких послуг. Ініціююча Сторона має повідомити іншу Сторону письмово, у термін не менше, ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення дії Договору. У цьому випадку Абонент зобов’язаний повністю сплатити заборгованість за надані послуги за весь час дії Договору на момент його розірвання. 5.3. Абонент не переуступає, не передає і в іншій формі не звільняється від будь-якого права та обов’язків за цим Договором, крім випадків, передбачених законодавством. 5.4. В разі непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до цього Договору послуги, інформація про Абонента стосовно стану розрахунків останнього за цим Договором може бути надана третім особам – потенційним кредиторам Абонента, а також використана з метою формування реєстру боржників, відкритого для третіх осіб. 5.5. Підпис Клієнта в Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами, умовами Договору, Правилами користування послугою доступу до мережі Internet/LocalNet, Нормами і умовами користування мережею Інтернет, і зобов’язується їх виконувати. Підпис у Договорі підтверджує, що інформація та документи, надані Клієнтом, є достовірними і відповідають чинному законодавству України та статутним документам 5.6. З усіх, не врегульованих цим договором питань Сторони керуються Правилами, а з інших питань – законодавством України 6. Адреси та підписи сторін. ПРОВАЙДЕР АБОНЕНТ СПД ФОП «Тисленко О.Б.» Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 3196116896 Паспорт ______ № _______________________ Юридична адреса: 03042 м. Київ, вул. Ломоносова, 63 Виданий Поштова адреса: 03042 м. Київ, вул. Ломоносова, 63 Розрахунковий рахунок: 26009060296184 в ПАТ КБ “Приват Банк” м. Київ «_____» ________________ ______ року Зареєстрований за адресою: МФО: 300711 __________________________________________________ Телефони: 044 451-64-06 097 653-8-356 Контактні телефони: ________________________________ Директор ______________О.Б.Тисленко ____________ (підпис) М.П.

Вы здесь: Главная
su aritma cihazlari su aritma su aritma ankara cicekcilik nazan cicek nazan cicekcilik vestel servisi maurers hapi african mango zayiflama hapi vestel servisi